Zhejiang, China
浙江省

china/2006/qian_dao_hu_fishes2

Fish, Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/qian_dao_hu_brian

The view of Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/qiandaohu_ticket

人民币柒拾贰元 (¥ 72.00) ticket for Qiāndǎohú 千島湖, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/hangzhou_longjing_tea

Enjoying longjing green tea 龙井绿茶, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/hangzhou_malatang

Selling málà tàng 麻辣烫, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/qian_dao_hu_fishes1

More fish, Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/qian_dao_hu_boat

Boat tour, Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China — August 6, 2006


china/2006/qian_dao_hu_bridge

Bouncy bridge, Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China— August 6, 2006


china/2006/qiandaohu_bridge_ticket

The 人民币伍元 ticket that changed my life, Qiāndǎohú 千島湖, Hángzhōu, China— August 6, 2006


china/2006/qian_dao_hu_fishes_millions

Millions of fishes, Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China— August 6, 2006


china/2006/qian_dao_hu_fishes4

Fishes, Thousand Island Lake, (Qiāndǎohú) 千島湖, Hángzhōu, China— August 6, 2006


china/2006/hangzhou_barber_shops

Barber shops, Hángzhōu, China — August 6, 2006

local_airport