Jardin du Luxembourg

france/2011/jardin_luxembourg_jen_branches

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_bronze_statue

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_flowers_building

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_male_wide

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_branches

Branches, Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_pink_flowers_wide

Bundle of flowers, Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_statue_sky

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_female

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_statue_trees

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_resting

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_flowers_building

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_branches

Branches, Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_female_close

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_female_close

Autumn leaves, Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_montparnasse

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_looking

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_statue_leaves

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011


france/2011/jardin_luxembourg_mallard_male_swim

Jardin du Luxembourg, Paris, France — November 4, 2011

local_airport