Xiamen, China
厦门

china/2007/xiamen_view_from_my_room

View from room at Liánhuā Guǎngchǎng 莲花广场, Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_sunset_wiki

Sunset in Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_housing_close

View from Liánhuā Guǎngchǎng 莲花广场, Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_orange_tiles

Orange tiles, Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_view_lian_hua_guan_shang

View from our apartment at Liánhuā Guǎngchǎng 莲花广场, Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_housing_view

View from Liánhuā Guǎngchǎng 莲花广场, Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_orange_tiles_close

Liánhuā Guǎngchǎng 莲花广场, Xiàmén, China — November 2007


china/2007/xiamen_lian_hua_guan_shang_roof_view

View from the roof of Liánhuā Guǎngchǎng 莲花广场, Xiàmén, China — November 2007

local_airport